Johtamisen taitoja voi ja kannattaa kehittää jatkuvasti.

 

Oman itsensä johtaminen on yksi tärkeimmistä taidoista, niin töissä kuin henkilökohtaisessa elämässä. Toisten johtamisessa hyvä itse- ja ihmistuntemus sekä ymmärrys ihmisten erilaisista motiiveista, taipumuksista, luonteenpiirteistä sekä käyttäytymismalleista on tärkeää.  

Vastuullinen johtaminen edellyttää tietoja ja taitoja, joita voi hankkia monella tavalla. Yhä useammat esihenkilöt hyödyntävät kouluttautumis- ja valmennusohjelmien ohella myös henkilökohtaisia coacheja eli valmentajia.  

 

Tilaa organisaatiosi esihenkilöille oma räätälöity valmennusohjelma.

Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen on ennen kaikkea yhteisen ymmärryksen syntymisen ja jakamisen johtamista; yksilöllistä arvostavaa kohtaamista, sekä merkityksellisen työnteon ja henkilökohtaisen kehittymisen mahdollistavaa toimintaa.

Esihenkilön työkalupakissa tulisi olla ymmärrys motivaation merkityksestä työelämässä. Esimerkiksi itseohjautuvuus, ketterät toimintamallit, itsensä johtaminen, valmentava tai tunneilmaston johtaminen ovat kaikki vahvasti riippuvaisia ihmisen yksilöllisistä motiiveista.

Valmentavan johtamisen ohjelmassa jokainen esihenkilö saa aluksi oman motivaatioprofiilinsa. Sen avulla tutustutaan omiin vahvuuksiin ja tarpeisiin sekä työstetään yksilöiden välisiä eroavaisuuksia.   

Vastuullisuus johtamisessa

Kestävän kehityksen huomioiminen ja sen näkyväksi tekeminen on oleellinen osa tämän päivän yritysten toimintaa.

Vastuullisuusraportointi on pk-yrityksille toistaiseksi vapaaehtoista. Mikäli pk-yritys haluaa olla osana isoimpien yritysten alihankintaketjua, tulee raportointia kuitenkin tehdä. 

Miten ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu näkyy omassa yrityksessä ja sen johtamisessa? Ja miten tämä kirjoitetaan vastuullisuusraporttiin?

Näitä asioita työstetään johdon ja esimiesten vastuullisuusvalmennuksessa.

Vastuullinen organisaatiokulttuurin johtaminen

Huipputulosten taustalla on usein monimuotoisuutta hyödyntävä, yksilöitä huomioiva ja  kannustava organisaatiokulttuuri. 

Menestyvät  organisaatiot panostavat asiakasymmärryksen ohella myös työntekijä-ymmärrykseen ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen. Näissä organisaatioissa työhyvinvointi, työviihtyvyys ja aikaansaavuus ovat keskimääräistä paremmalla tasolla. 

Yrityskulttuuriin kannattaa panostaa ja sitä tulee johtaa tietoisesti. Valmennusohjelman voi aloittaa yrityskulttuurin kartoittamisella ja sen tietoisella työstämisellä entistä tuloksellisemmaksi.

Kysy lisää

Johtamistilanteet vaihtelevat, joten ei ole yhtä oppia, joka toimisi kaikissa tilanteissa ja kaikkien ihmisten kanssa.

Jokaisen esihenkilön kannattaa hyödyntää omia vahvuuksiaan johtamisessa ja johtajana kasvamisessa, siksi itsetuntemus on tärkeää.  Johtamisessa on kyse pitkälti ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, joten tietoisuus ihmisten erilaisuudesta, sen ymmärtäminen,  hyväksyminen, arvostaminen ja positiivinen hyödyntäminen ovat oleellista hyvässä johtamisessa.